E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Brugsanvisninger

I henhold til arbejdsmiljøloven foreskrives det, at alle farlige stoffer og produkter skal forsynes med en brugsanvisning fra leverandøren. Den skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at arbejdsgiveren kan udforme en brugsanvisning til de an­satte, så de kan arbejde sikkert med stoffet eller produktet.
I brugsanvisningerne samles for hvert enkelt materiale alle relevante oplysninger fra diverse regler. De skal være kendt af enhver, der skal håndtere stofferne eller materialerne, og de skal op­bevares tilgængeligt for de ansatte.

Brugsanvisninger til de ansatte skal indeholde følgende oplysninger*

 1. Identifikation af stoffet eller materi- alet og leverandøren bl.a. handels- navn og eventuelt produktregistre- ringsnummer.
 2. Oplysning om sammensætning, herunder farlige stoffer og organi- ske opløsningsmidler.
 3. Fare for sundhed, sikkerhed eller miljø.
 4. Førstehjælpsforanstaltninger.
 5. Brandbekæmpelse og forholds- regler ved brand.
 6. Forholdsregler ved udslip ved uheld og spild.
 7. Håndtering og opbevaring, her- under oplysninger om sikkerheds- forskrifter for oplagring på virk- somheden.
 8. Forebyggende foranstaltninger og behov for brug af personlige værnemidler ved håndtering.
 9. Fysisk-kemiske egenskaber.
 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand.
 11. Oplysning om sundhedsfarlige egen- skaber og om eventuelle symptomer ved indtagelse, indånding og kontakt med hud eller øjne.
 12. Miljøoplysninger.
 13. Oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse.
 14. Transportoplysninger.
 15. Oplysninger om regulering, fx om anvendelsesbegrænsninger og krav om særlig uddannelse.
 16. Andre oplysninger, fx om hvor på virksomheden stoffet må anvendes.

* AT-bekendtgørelse 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), 26. april 2001