E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Arbejdsmiljøloven – ledelse – ansattes pligter

Lov om arbejdsmiljø har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og at give grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds­mæssige og sundhedsmæssige spørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Loven omfatter 16 kapitler, der ud over de almindelige pligter bl.a. om­handler:
• Arbejdets udførelse
• Arbejdsstedets indretning
• Tekniske hjælpemidler
• Stoffer og materialer
• Unge under 18 år
I henhold til denne lov er det arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejds­forholdene er fuldt forsvarlige. Arbejdsgiveren skal bl.a. sørge for, at med-­ arbejderne får tilstrækkelig instruktion og oplæring, så de kan udføre ar- ­bejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsledere skal medvirke til at skabe forsvarlige forhold på det område, de leder. Også alle ansatte har pligter; de skal bl.a. sørge for:
• at følge de regler for arbejdet, der er givet,
• at gøre opmærksom på fejl og mangler,
• at genetablere sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt har været fjernet fx ved reparationer.
Det er vigtigt, at alle samarbejder om at opnå et godt arbejdsmiljø. I virksomheder med fem eller flere ansatte skal der oprettes sikkerhedsgrupper bestående af arbejdslederen for en afdeling og en sikkerhedsrepræsentant valgt af og blandt de ansatte. I virksomheder med tyve eller flere ansatte skal der etableres et sikkerhedsudvalg, der skal være sammensat af virksomhedens leder eller dennes repræsentant og sikkerhedsgruppernes med­lemmer eller udvalgte repræsentanter for dem.
Sikkerhedsudvalget skal bl.a. rådgive om, planlægge og lede sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Medlemmer af sikkerhedsgrupperne skal have en særlig arbejdsmiljøuddannelse, der omfatter fem moduler og varer i alt 37 timer. Enhver ansat bør kende sikkerhedsgruppen i sin afdeling og medvirke til, at arbejdet i afdelingen udføres fuldt forsvarligt.
Unge under 18 år må ikke udføre arbejde, der kan være farligt for dem, og der er bl.a. begrænsninger i, hvilke maskiner og hvilke kemiske stoffer børn og unge må bruge. De fleste af forbudene gælder ikke for elever under erhvervsuddannelse; men plastmagerelever må ikke udføre fysisk arbejde med for stor belastning, og de må ikke køre certifikat-krævende truck.
Ansatte, der er gravide eller ammende, skal beskyttes mod farer, som for dem er særligt alvorlige. Arbejdstilsynet har udgivet en anvisning med en detaljeret beskrivelse af, hvilke forhold der især har betydning, og den skal virksomheden bruge. I plastvirksomheder er det især hærdeplast og hjælpemidler, der kan indeholde kemiske stoffer, der udgør en risiko. Gra­vide skal også beskyttes mod stråling fra højfrekvens-svejsning, der bruges til PVC-folier, og mod langvarigt stående og gående arbejde uden pauser.