E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Klassificering og mærkning

I lov om kemiske stoffer og produkter fastsættes, at alle stoffer skal vurderes for brandfare, sundhedsfare og miljøfare i henhold til nogle fastlagte kriterier, der gengives meget detaljeret i ”Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter”. Hvis vurderingen viser, at stofferne har sådanne egenskaber, at de falder ind under en eller flere af de i loven anførte fareklasser, skal embal­lage med stofferne forsynes med en advarselsmærkning. Produkter, der inde­holder over en vis koncentration af et eller flere stoffer, der er fareklassifi­ceret, skal også klassificeres som farlige og forsynes med ad­varselsmærkning.
Der er følgende fareklasser med tilhørende faresymboler:

Tx

Tx
Meget giftig, kræftfremkaldende, kategori 1 og 2. Mutagen kategori 1 og 2. Reproduktionstoksisk kategori 1 og 2
T

T
Giftig
Xn

Xn
Sundhedsskadelig. Kræftfremkaldende kategori 3. Mutagen kategori 3. Reproduktionstoksisk kategori 3.
C

C
Ætsende
N

N
Miljøfarlig
E

E
Eksplosiv
Fx

Fx
Yderst brandfarlig
F

F
Meget brandfarlig
O

O
Brandnærende

Advarselsmærkningen på emballagen skal omfatte:
• Faresymboler (sort figur på orange baggrund) med tilhørende fareklassebetegnelser
• Kemisk navn på det eller de stoffer, der gør produktet farligt
• Risikosætninger, fastlagt i lovgivningen for hvert farligt stof
• Sikkerhedssætninger, fastlagt i lovgivningen for hvert farligt stof
Hvert eneste stof skal vurderes for eventuelle farlige egenskaber. En sær­lig bekendtgørelse indeholder ”Listen over farlige stoffer”, hvori alle de nævn­te elementer til klassificering og advarselsmærkning er angivet for hvert af de stoffer, som på udgivelsestidspunktet er klassificeret i henhold til EU-lovgivningen. Selv om et stof ikke står på listen over farlige stoffer, kan det altså godt være farligt. Da skal det klassificeres af producenten eller importøren.

Som eksempel på en advarselsmærkning skal stoffet styren forsynes med følgende oplysninger:

Eksempel på en advarselsmærkning

Eksempel på en advarselsmærkning