E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Miljøbeskyttelsesloven – virksomhedens pligter

I Danmark er de fleste af miljøhensynene grundlæggende reguleret i ”Lov om miljøbeskyttelse” og i de mange bekendtgørelser, der hører til loven. Lovens formål er, at ”værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”

Lovens formål er bl.a. at:

 • Forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og jord samt
  støjulemper
 • Begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
 • Fremme anvendelsen af renere teknologi
 • Fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse
  med bortskaffelse af affald

Alle virksomheder skal overholde en række forskrifter, der har til formål at begrænse risikoen for forurening af enhver art fx vedrørende udsendelse af dampe, spildevand, affald og støj. Nogle industrivirksomheder skal have en miljøgodkendelse fra den stedlige miljømyndighed, som normalt er kommunen eller i visse tilfælde amtet. Godkendelsespligtige virksomheder er opført på en liste og betegnes derfor ofte som ”liste-virksomheder”. Plastvirksomheder med ekstrudering, pressestøbning, produktion af umættet polyester, af polyurethan eller af ekspanderet polystyren har længe været liste-virksomheder, og sprøjtestøbevirksomheder er blevet det ved den seneste revision af listen. Liste-virksomheder skal udforme en ansøgning om godkendelse, der bl.a. skal omfatte oplysninger om:

 • Bygningers, kloakers og andre installationers placering på grunden
 • Produktionsmaskiner og -processer med angivelse af forureningskilder
 • Forbrug af råvarer, hjælpestoffer osv.
 • Alle udledninger til luft, spildevand osv. samt støj
 • Foranstaltninger til begrænsning af forurening
 • Affald

Godkendelsen omfatter bl.a. de vilkår, som virksomheden skal opfylde, og der tages både hensyn til de nære naboer og til det totale ydre miljø.
De fleste virksomheder, der skal godkendes, skal også hvert år udarbejde et grønt regnskab, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.