E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Genanvendelse og bortskaffelse

Genanvendelse af materialer og produkter har til formål dels at reducere mængden af affald, der forbrændes eller deponeres, og dels at spare ressourcer.
I de senere år har der fra politisk hold både nationalt og internationalt været stigende fokus på disse aspekter. Gen­anvendelse har således været en del af den officielle danske politik, siden miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1973. Det er nu i Danmark en erklæret politik, at mest muligt skal genanvendes og mindst muligt forbrændes og deponeres.
I henhold til miljøbeskyttelsesloven og EU’s emballagedirektiv er genanvendelse den overordnede fællesbetegnelse for følgende begreber:

  • Genbrug = genbrug af et materiale eller et produkt til dets oprindelige formål og i helt eller tilnærmelsesvis den oprindelige form fx en renoveret bilmotor eller øl- og sodavandsflasker, der efter indsamling renses og fyldes på ny
  • Genvinding = mekanisk eller kemisk oparbejdning af materialeaffald til nye råmaterialer

Genvinding kan opdeles i primær, sekundær og tertiær genvinding med følgende betydninger eksemplificeret med plast:

  • Primær genvinding af plast er genvinding af plastaffald tæt på kilden, fx recirkulation af produktionsspild på de enkelte plastforarbejdende virksomheder
  • Sekundær genvinding af plast er mekanisk genvinding af indsamlet plastaffald fra forskellige kilder fx husholdninger og erhvervsvirksomheder. Plastaffaldet er udtjente og kasserede emner og produkter, som sorteres, renses, regranuleres og eventuelt regenereres, hvorefter det – eventuelt sammenblandet med nyt (jomfrueligt) råmateriale – anvendes til forarbejdning af nye emner
  • Tertiær genvinding er kemisk genvinding, dvs. kemisk nedbrydning af plast til lavmolekylære stoffer – eventuelt helt til monomerer eller til gas og olie. Disse stoffer kan så anvendes til fremstilling af nye plastpolymerer eller andre petrokemiske produkter.
Plast til forbrænding

Plast til forbrænding
I Danmark har vi i mange år brændt det meste affald, herunder store mængder plast.

Ifølge dansk lovgivning må affald, der er egnet til forbrænding, ikke depo­neres. I medfør af affaldsbekendtgørelsen (nr. 299, 1997) skal genanvendelig transportemballage af plast fra erhvervsvirksomheder anvises til genanvendelse. (En ny affaldsbekendtgørelse forventes i foråret 2000).
Plast – med undtagelse af PVC – er egnet til forbrænding.
Spørgsmålet om genanvendelse af materialer og produkter har engageret hele den industrialiserede verden i de seneste to årtier. Der er hovedsageligt fire årsager til denne interesse:

  • Mængden af affald, der deponeres, begynder at blive uhåndterligt stor især i lande, som er tæt befolket, og hvori affald forbrændes i meget mindre omfang end i Danmark
  • Affaldet repræsenterer en stor mængde ikke-fornyelige råvarer som stof og energi. Vi må lære at udnytte disse ressourcer bedre
  • Materialerne repræsenterer en værdi, som det er virksomhedsøkonomisk lønsomt at bevare

Miljøaspektet er blevet en fast del af de hensyn, en virksomhed skal tage i forbindelse med sin produktion. På nogle områder er det blevet en decideret konkurrenceparameter at kunne fremvise et godt miljø­image.

Plastaffald

Plastaffald
Usorteret plastaffald, mest folier fra poser og lignende.